Kết nối thực hiện sản phẩm 

Từ những ý tưởng thiết kế sản phẩm và nghiên cứu chất liệu vải, đội ngũ 5Goal Sport sẽ kết nối để thực hiện sản phẩm.