Tạo bản vẽ thiết kế sản phẩm

Đội ngũ 5Goal Sport lên ý tưởng thiết kế bản mẫu dựa trên những yêu cầu và mong muốn từ phía quý khách hàng. 

Một số mẫu sản phẩm 5Goal Sport thực hiện:

1. Mẫu sản phẩm đồ tập

2. Mẫu tất/ vớ thể thao

3. Mẫu đồ di chuyển thường

4. Mẫu balo